PRIVACYVERKLARING

Local Food Eindhoven (onderdeel van Coöperatie Brabants Streekgoed B.A.) en The Food Directors B.V. respecteren de privacy van haar opdrachtgevers, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): The Food Directors B.V., gevestigd te Professor W.H. Keesomlaan 12, 1183 DJ  Amstelveen, Kvk-nummer: 82069298.

Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens

 1. Uw persoonsgegevens bij Local Food Eindhoven worden verzameld door The Food Directors B.V.. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
 1. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van u:
 • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • (Zakelijk) Telefoonnummer
  • (Zakelijk) E-mailadres
  • Bedrijfsgegevens in geval van zakelijke klanten (KvK-nummer, vestigings- en postadres, postcode en woonplaats, BTW-nummer)
  • Betalingsgegevens zoals IBAN-nummer en BTW nummer
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een account aan te maken, in correspondentie en telefonisch
  • IP-Adres
  • Gegevens over uw activiteiten op ons platform 

Artikel 3 – Doel van de verwerking

We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:

 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.
 • Administratieve doeleinde zoals facturatie.
 • Security van het platform

Artikel 4 – Registratie persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register. 

Artikel 5 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

 1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft u recht op inzage van en rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens of beperking van de u betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@tfd.group.
 2. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 6 – Wettelijke verplichtingen

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan u wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Artikel 7 – Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 8 – Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

 Artikel 9 – Contact

Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, kunt u zich richten tot The Food Directors, info@tfd.group, +31 (0)85 06 01 150.

  

Deze privacyverklaring is van toepassing sinds 1 augustus 2022 tot nader order.