Algemene Voorwaarden
Januari 2024


Algemene Voorwaarden Local Food Eindhoven

Local Food Eindhoven is ingeschreven als handelsnaam bij de kamer van koophandel en is onderdeel van Coöperatie Brabants Streekgoed B.A. onder k.vk. nummer 56938578. 


Artikel 1 – Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

2. Aanbod: ieder (schriftelijk al dan niet elektronisch) aanbod aan Koper tot het leveren van Producten door Verkoper waar deze voorwaarden onverbrekelijk mee verbonden zijn. In bepaalde situaties kan een Aanbod op een andere wijze dan schriftelijk c.q. elektronisch worden gecommuniceerd (bijv. mondeling). Dit is afhankelijk van de feitelijke situatie/omstandigheden.

3. Bedrijf: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.

4. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

5. Koper: het Bedrijf of de Consument die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Verkoper.

6. Overeenkomst: de koopovereenkomst (op afstand) die strekt tot de verkoop en levering van Producten die door Koper gekocht zijn van Local Food Eindhoven verkort LFE

7. Producten: de Producten die via het platform van LFE worden aangeboden zijn voedingsmiddelen (zowel verse als houdbare producten).

8. Verkoper: de aanbieder van Producten aan Koper.

9. Platform: De digitale omgeving van Local Food Eindhoven waar de verkoper zijn producten kan verkopen aan koper.


Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens dienstverlener

2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Koper de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Local Food Eindhoven aan Koper aangeven op welke wijze Koper de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van Local Food Eindhoven zijn gepubliceerd, zodat Koper deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.

3. In uitzonderlijke situaties kan van deze algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Local Food Eindhoven is overeengekomen.

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Koper. Eventuele algemene en/of inkoopvoorwaarden van Koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.


Artikel 3 – Het Aanbod

1. Alle door Local Food Eindhoven gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. Van een Aanbod is in ieder geval sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.

2. Het door Local Food Eindhoven gedane Aanbod is vrijblijvend. Local Food Eindhoven is slechts aan het Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Koper schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, of doordat Koper het verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan. Niettemin heeft Local Food Eindhoven het recht een Overeenkomst met een potentiële Koper om een voor Local Food Eindhoven gegronde reden te weigeren.

3. Het Aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van het aangeboden Product met bijbehorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Koper in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen Local Food Eindhoven niet binden. Eventuele afbeeldingen, verpakkingen en specifieke gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst (op afstand). Local Food Eindhoven kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het Product. Tevens kan Local Food Eindhoven niet garanderen dat de verpakking van het Product op de afbeelding exact overeenkomt met de echte verpakking van het Product.

4. Indien het Aanbod ziet op vers gemaakte Producten c.q. verse Producten (zoals groenten) zijn afwijkingen zowel naar boven als naar beneden mogelijk van 10% – 20% van het Aanbod aangegeven grammage. Koper blijft echter de prijs betalen die voor het op het Aanbod aangegeven grammage staat opgegeven.

5. Levertijden en termijnen vermeld in het Aanbod van Local Food Eindhoven zijn indicatief en geven de Koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Local Food Eindhoven niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of Aanbod begrepen zaken tegen een deel van de opgegeven prijs.

7. Indien en voor zover sprake is van een aanbieding geldt dit niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe.


Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper een Aanbod van Local Food Eindhoven heeft aanvaard door het betreffende Product te betalen.

2. Indien Koper het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met Local Food Eindhoven zal Local Food Eindhoven de Overeenkomst bevestigen middels een (digitale) orderbevestiging of een bevestiging per e-mail.

3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod is Local Food Eindhoven daaraan niet gebonden.

4. Local Food Eindhoven is niet gehouden aan een Aanbod indien Koper redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Koper geen rechten ontlenen.

5. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor Koper zijnde een Bedrijf. Koper zijnde een Consument heeft het recht om binnen de wettelijke termijn haar herroepingsrecht te doen gelden. Indien herroeping van toepassing is, zal Koper zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Zij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. De directe kosten voor het terugsturen van het Product zijn voor rekening van Koper.

6. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor Koper ten aanzien van alle verse Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben, en/of de producten waarvan Koper de (vershoud)zegel heeft verbroken. Dit staat uitdrukkelijk vermeld in het Aanbod.


Artikel 5 – Uitvoering van de Overeenkomst

1. Local Food Eindhoven zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Local Food Eindhoven het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.

3. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Local Food Eindhoven aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Local Food Eindhoven worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Local Food Eindhoven zijn verstrekt, heeft Local Food Eindhoven het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.

4. Bij de uitvoering van de Overeenkomst is Local Food Eindhoven niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Koper op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de Overeenkomst wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Local Food Eindhoven is Koper gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende- of bijkomende kosten te vergoeden.

5. Local Food Eindhoven kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst zekerheid verlangen van Koper, dan wel volledige vooruitbetaling.

6. Local Food Eindhoven is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Local Food Eindhoven is uitgegaan van door de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Local Food Eindhoven bekend was.

7. Koper vrijwaart Local Food Eindhoven voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar zijn.


Artikel 6 – Levering

1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Local Food Eindhoven of er door andere omstandigheden buiten de macht van Local Food Eindhoven enige vertraging ontstaat, heeft Local Food Eindhoven recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Koper dient Local Food Eindhoven schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Koper heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.

2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.

3. Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Local Food Eindhoven gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Koper.

4. Indien de Producten worden bezorgd door Local Food Eindhoven of een externe vervoerder is Local Food Eindhoven, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5. Indien Local Food Eindhoven gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Koper alle gegevens nodig voor de uitvoering aan Local Food Eindhoven ter beschikking heeft gesteld.

6. Indien Local Food Eindhoven een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Voor levering buiten Nederland gelden langere leveringstermijnen.

7. Local Food Eindhoven is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Local Food Eindhoven is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

8. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Local Food Eindhoven behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

9. Indien Koper niet thuis is/niet beschikbaar is om de zaken in ontvangst te nemen, en Local Food Eindhoven de zaken ten tijde van een eerste aflever-/bezorgpoging niet op een andere wijze voor Koper kan achterlaten (bijvoorbeeld door de zaken bij aanwezige buren af te leveren), is Local Food Eindhoven gerechtigd voor een volgende levering(spoging) extra kosten in rekening te brengen. Local Food Eindhoven is niet aansprakelijk voor kwaliteitsverlies van de zaken/Producten doordat er een volgende (bijvoorbeeld tweede) poging tot levering moet worden ondernomen of in het geval Local Food Eindhoven zich genoodzaakt ziet om de Producten op een andere manier achter te laten voor Koper (bijvoorbeeld: afleveren bij buren).


Artikel 7 – Verpakking en transport

1. Local Food Eindhoven verbindt zich jegens Koper om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.

2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen aan consumenten inclusief omzetbelasting (btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal.

3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen aan bedrijven exclusief omzetbelasting (btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal.

4. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.

Artikel 8 – Onderzoek, reclamaties

1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het Product behoudt. Voor verse producten dient Koper het geleverde op het moment van inontvangstneming gelijk te onderzoeken en terug te geven met de transportdienst, doch uiterlijk binnen 24 uur (voor Koper zijnde een Bedrijf geldt hierbij een termijn van 12 uur). Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

2. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan Local Food Eindhoven te worden gemeld op info@localfoodeindhoven.nl. Koper heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 14 dagen na de ontdekking doch uiterlijk binnen 1 maand na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Koper zelf, is Koper zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product.

3. Als Koper gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Local Food Eindhoven op de wijze zoals door Local Food Eindhoven aangegeven en ten aanzien van de Producten die geschikt zijn voor herroeping.

4. Indien de Koper zijnde een Consument zijn herroepingsrecht gebruikt, zal zij het Product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan Local Food Eindhoven, conform de retourinstructies van Local Food Eindhoven. De directe kosten voor retourzendingen zijn voor rekening en risico van Koper.

5. Local Food Eindhoven is gerechtigd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden.

6. Terugbetalingen aan Koper worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch kan de terugbetaling uiterlijk 14 dagen duren na ontvangst van verklaring van Koper tot ontbinding. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.

7. Indien Koper haar reclamerecht uitoefent, heeft Koper geen recht om haar betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.

8. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en dit aan Local Food Eindhoven te wijten is, zal Local Food Eindhoven na een verzoek daartoe van Koper, het ontbrekende Product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van de Producten is hierbij leidend. Enige schade die door Koper geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering, kan niet verhaald worden op Local Food Eindhoven.


Artikel 9 – Prijzen

1. Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven of in geval van extreme stijging van de inflatie.

2. De in het Aanbod vermelde prijzen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3. De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen.

4. Indien sprake is van Producten of grondstoffen waarvan er prijsschommelingen op de financiële markt zijn en waarop Local Food Eindhoven geen invloed heeft, kan Local Food Eindhoven deze Producten met variabele prijzen aanbieden. Bij het Aanbod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen schommelen.

5.Ten aanzien van de dienstverlening kunnen partijen bij de totstandkoming van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen.

6.Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief met betrekking tot de dienstverlening worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het tarief wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van dienstverlener, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

7.Indien geen tarief op grond van de werkelijk bestede uren is afgesproken, wordt voor de dienstverlening een richtprijs afgesproken, waarbij dienstverlener gerechtigd is om hier tot 10% vanaf te afwijken.  Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient dienstverlener opdrachtgever tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.  Opdrachtgever heeft in dat geval het recht om een deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

8. Indien Koper niet thuis is/niet beschikbaar is om de zaken in ontvangst te nemen, en Local Food Eindhoven de zaken ten tijde van een eerste aflever-/bezorgpoging niet op een andere wijze voor Koper kan achterlaten (bijvoorbeeld door de zaken bij aanwezige buren af te leveren), is Local Food Eindhoven gerechtigd voor een volgende levering(spoging) extra kosten in rekening te brengen.


Artikel 10 –
Prijsindexering

  1. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen prijzen en uurlonen zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil.  Dienstverlener heeft het recht de aan opdrachtgever te berekenen vergoedingen jaarlijks per 1 januari aan te passen.
  2. Aangepaste prijzen, tarieven en uurlonen worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan opdrachtgever.

Artikel 11 – Betaling en incassobeleid

1. Betaling dient bij voorkeur vooraf te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd via de aangegeven methode.

2. Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

3. Koper dient betaling ineens te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Local Food Eindhoven. Partijen kunnen enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Local Food Eindhoven een andere betalingstermijn overeenkomen.

4. Indien een periodieke betalingsverplichting van Koper is overeengekomen, is Local Food Eindhoven gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven schriftelijk aan te passen met inachtneming van een termijn van 3 maanden.

5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Koper zijn de vorderingen van Local Food Eindhoven op de Koper onmiddellijk opeisbaar.

6. Local Food Eindhoven heeft het recht de door de Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Local Food Eindhoven kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Local Food Eindhoven kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

7. Wanneer Koper niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Koper zijnde een Bedrijf van rechtswege in verzuim. Koper zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan zijn verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.

8. Vanaf de datum dat Koper in verzuim is, zal Local Food Eindhoven zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

9. Indien Local Food Eindhoven meer of hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Koper.


Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Local Food Eindhoven geleverde zaken, blijven eigendom van Local Food Eindhoven totdat de Koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Local Food Eindhoven gesloten Overeenkomsten is nagekomen.

2. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan.

3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht Local Food Eindhoven zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

4. Voor het geval dat Local Food Eindhoven haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan Local Food Eindhoven of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Local Food Eindhoven zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

5. Local Food Eindhoven heeft het recht om de door Koper aangekochte Product(en), onder zich te houden indien Koper nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Local Food Eindhoven. Nadat Koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Local Food Eindhoven zich inspannen om de aangekochte Producten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen, te leveren aan Koper.

6. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte Producten komen voor rekening en risico van Koper en zal op eerste verzoek aan Local Food Eindhoven worden vergoed door Koper.

Artikel 13 – Garantie

Local Food Eindhoven staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst. Dit geldt ook indien de te leveren zaken bestemd zijn voor het gebruik in het buitenland en Koper van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Local Food Eindhoven.


Artikel 14 – Gebruiksvoorschriften Producten

Koper van Producten dient de voorschriften en instructies van Local Food Eindhoven op te volgen, welke bij het geleverde Product door Local Food Eindhoven zijn toegevoegd.


Artikel 15- Opschorting en ontbinding

1. Local Food Eindhoven is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Koper de (betaal)verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

2. Bovendien is Local Food Eindhoven bevoegd de tussen haar en Koper bestaande Overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de Koper, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met Local Food Eindhoven gesloten Overeenkomst voortvloeien.

3. Voorts is Local Food Eindhoven bevoegd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Local Food Eindhoven op Koper onmiddellijk opeisbaar. Wanneer Local Food Eindhoven de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

5. Local Food Eindhoven behoudt steeds het recht om schadevergoeding te vorderen.


Artikel 16 – Beperking aansprakelijkheid

1. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door Local Food Eindhoven leidt tot aansprakelijkheid van Local Food Eindhoven jegens Koper of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Overeenkomst door Local Food Eindhoven in rekening gebrachte kosten tenzij de schade is ontstaan wegens opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid van Local Food Eindhoven is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag dat door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.

2. Local Food Eindhoven is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade als gevolg van het gebruik van de geleverde Producten. Voor Consument geldt een beperking conform hetgeen is toegestaan op grond van artikel 7:24 lid 2 BW.

3. Local Food Eindhoven is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik van het Product. Alle schade aan Producten ten gevolge van het gebruiken is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid (hieronder verstaan gebruikssporen, gebruiksschade, valschade, licht- en waterschade, diefstal, vermissing etc.).

4. Local Food Eindhoven is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites.

5. Local Food Eindhoven is niet aansprakelijk voor kwaliteitsverlies van de zaken/Producten doordat er een volgende (bijvoorbeeld tweede) poging tot levering moet worden ondernomen of in het geval Local Food Eindhoven zich genoodzaakt ziet om de Producten op een andere manier achter te laten voor Koper (bijvoorbeeld: afleveren bij buren).

6. Local Food Eindhoven is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.

7. Local Food Eindhoven staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Local Food Eindhoven verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

8. Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van Local Food Eindhoven vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Local Food Eindhoven binnen een jaar nadat Koper bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Alle aanspraken van Koper vervallen in ieder geval een jaar na het eindigen van de Overeenkomst.


Artikel 17 – Overmacht

1. Local Food Eindhoven is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van Local Food Eindhoven, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Koper aan Local Food Eindhoven zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van Local Food Eindhoven en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Local Food Eindhoven buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. Local Food Eindhoven heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Local Food Eindhoven haar verbintenis had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Voor zover Local Food Eindhoven ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Local Food Eindhoven gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.


Artikel 18 – Risico overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Koper zijnde een bedrijf op het moment waarop de zaken het magazijn van Local Food Eindhoven verlaten. Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Koper zijnde een Consument op het moment waarop de Producten in de macht van Koper zijn verstrekt. Hiervan is sprake indien de Producten zijn geleverd op het afleveradres van Koper.


Artikel 19 – Intellectuele Eigendomsrechten

1. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van Local Food Eindhoven berusten uitsluitend bij Local Food Eindhoven en worden niet overgedragen aan Koper.

2. Het is Koper verboden om alle stukken waarop de intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van Local Food Eindhoven rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Local Food Eindhoven. Indien Koper wijzigingen wenst aan te brengen in door Local Food Eindhoven geleverde zaken, dient Local Food Eindhoven expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.

3. Het is Koper verboden om de Producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Local Food Eindhoven rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.


Artikel 20 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. Local Food Eindhoven gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Koper en bezoekers van de website(s) en Platform. Indien daarom gevraagd zal Local Food Eindhoven de betrokkene hierover informeren.

2. Indien Local Food Eindhoven op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.


Artikel 21 – Klachten

1. Indien Koper niet tevreden is over de Producten van Local Food Eindhoven en/of klachten heeft over de (uitvoering van de) Overeenkomst is Koper verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@localfoodeindhoven.nl met als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht moet door Koper voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Local Food Eindhoven de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. Local Food Eindhoven zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 22 – Toepasselijk recht

1. Op elke Overeenkomst tussen Local Food Eindhoven en Koper is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend. Local Food Eindhoven heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Local Food Eindhoven en Koper worden beslecht bij de bevoegde rechtbank in het vestigingsgebied van Local Food Eindhoven tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot de bevoegdheid van een andere rechtbank.

Oirschot, januari 2024